De kids en wij vinden dit spel superleuk – Familie Wiltink via e-mail

Dit spel wordt een wereldhit – De hr. Van Rijn via e-mail

Ik krijg ontwenningsverschijnselen na het spelen van Linkee – Frank via e-mail

38 Jansens zijn al verknocht aan Linkee – Familie Jansen

Wat een fantastisch spel, ik kan het iedereen aanraden – Emma via Facebook

Heel gaaf. We hebben elkaar de vragen tijdens het eten gesteld, regels zijn niet eens nodig – Melissa via Facebook

Wat een briljant concept, goed om de hersenen bezig te houden – Linda via Facebook

Verslaafd – Ali via Twitter

Fantastisch potje gespeeld gisterenavond. Het ging er algauw hard aan toe – Katie via Twitter

Zo’n simpel idee met een leuke twist – Miriam via Facebook

Heb het met oud en nieuw gespeeld, geweldig spel – George via Twitter

Onze kerst werd er nog vrolijker van dan anders, bedankt @two_naked via Twitter

Hilarische Linkee-avond. Iedereen schreeuwde woorden in het rond – Lotte via Twitter

Geweldig spel voor in het café. Een spel voor iedereen – Daniël via Twitter

Hilarisch. Een moderne versie van Trivial Pursuit – Roos via Twitter

Linkee is echt superleuk – Jonathan via Twitter

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding
1.1 Het gebruik van deze website(s) (hierna de “Websites”) wordt mogelijk gemaakt door Koninklijke Jumbo B.V. (hierna: “Jumbo”), gevestigd aan de Westzijde 184, 1506 EK Zaandam, Nederland, en is onderhevig aan de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden.
1.2 Uw gebruik van deze Websites betekent acceptatie van deze Algemene Voorwaarden op de datum van uw eerste gebruik van de Websites.
1.3 Jumbo behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze wijzigingen online te publiceren. Uw voortgezet gebruik van de Websites nadat wijzigingen zijn gepubliceerd vormt uw aanvaarding van deze overeenkomst, zoals gewijzigd. Indien u niet akkoord wenst te gaan met de nieuwe Voorwaarden, dan dient u Jumbo daar schriftelijk van in kennis te stellen en vanaf die datum dient u het gebruik van de Websites te staken en gestaakt te houden.

2. Gebruik en maatregelen
2.1 U gaat ermee akkoord de Websites alleen te gebruiken voor rechtmatige doeleinden, en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van, of het gebruik en genot van de Websites beperkt voor, een andere persoon of partij.
2.2 Indien Jumbo meent dat u zich schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen, kan Jumbo passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het blokkeren van de aangemaakte profielen of IP adressen. Als ongeoorloofde handelingen worden onder meer beschouwd:
(a) het doen van beledigende, discriminerende of bedreigende mededelingen in reviews of op fora of anderszins op de Websites; (b) het op enigerlei wijze gedragen waardoor een verstoring of storing van het goed functioneren van de Websites wordt veroorzaakt; (c) het gebruiken van toegang tot Jumbo’s administratie of daaruit verzamelde informatie, te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde email (spam); en/of (d) het anderszins in strijd handelen met de genoemde bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

3. Registratie en Privacy
3.1 Voor het aanmaken van een wensenlijst, het deelnemen aan het forum of een prijsvraag, het achterlaten van een review of het ontvangen van een nieuwsbrief dient u zich te registreren. Registratie geschiedt door middel van een zelf te kiezen gebruikersnaam en een geldig e-mailadres. Om zich te kunnen registreren dient u tenminste 16 jaar oud te zijn of toestemming te hebben van uw ouders en/of verzorgende.
3.2 Door een account aan te maken op een van Jumbo’s Websites stemt u ermee in dat Jumbo toegang heeft tot uw accountgegevens om klachten en/of andere aantijgingen van misbruik te kunnen onderzoeken.
3.3 Zodra u zich registreert voor een dienst van Jumbo, gaat u ermee akkoord dat andere gebruikers van deze diensten met u via Jumbo in contact kunnen treden. Daarnaast worden uw gegevens beschikbaar gesteld aan Jumbo, zoals aangegeven in het Privacybeleid. Als u uw gegevens opgeeft, behoudt u het recht op een later moment van gedachten te veranderen en uw gegevens aan te passen of te laten verwijderen.
3.4 Het is uw uitsluitende verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wachtwoord van uw account geheim blijft. Om veiligheids- en andere redenen kan Jumbo van u verlangen dat u de inloggegevens wijzigt. Het is u niet toegestaan om de Account, dan wel de relatie met Jumbo over te dragen of te vervreemden anders dan met voorafgaande schriftelijke instemming van Jumbo. Jumbo mag ervan uitgaan van dat alle mededelingen die worden gedaan vanaf uw Account van u afkomstig zijn.
3.5 Elke vorm van communicatie of materiaal dat u verzendt naar, of plaatst op, een openbaar gedeelte van deze website inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke en/of ongepatenteerde informatie.
3.6 Jumbo behoudt te allen tijde het recht zonder opgaaf van reden een Gebruiker of IP- adres te diskwalificeren en/of de account te sluiten, indien volgens Jumbo sprake is van een inbreuk op één of meerdere punten van deze Algemene Voorwaarden of de gebruiksregels die op de site te vinden zijn. Alle beslissingen van Jumbo zijn definitief en bindend. Indien de account van een Gebruiker is geblokkeerd of verwijderd, mag Gebruiker zich niet opnieuw registreren voordat hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Jumbo.
3.7 Jumbo respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de gegevens die u aan Jumbo verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Jumbo gebruikt uw gegevens daar waar van toepassing: forum, nieuwsbrief, wensenlijst en reviews. Voor het overige zal Jumbo de gegevens alleen gebruiken met uw toestemming, dan wel indien zij daartoe door een bevoegde autoriteit wordt verzocht of door een rechter wordt gedwongen. Jumbo zal uw gegevens niet aan derden verkopen, zie ook het Jumbo Privacybeleid. U stemt in met dit Privacybeleid wanneer u zich aanmeldt voor een Jumbo account, via Jumbo of een van de partner websites van Jumbo.

4. Intellectueel eigendom
4.1 De Websites, webdocumenten, illustraties, afbeeldingen, logo’s, geluidsfragmenten en programma’s, inclusief software, zijn eigendom van Jumbo en zijn auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde distributie, door openbaring van vertrouwelijke informatie, het verveelvoudigen of kopiëren en gebruik ervan, volledig of gedeeltelijk, van deze Websites etc. is verboden.
4.2 Er gelden ten minste de volgende beperkingen:
a. Commercieel gebruik of publicatie van alle of weergegeven items is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Jumbo. Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie door Jumbo om de weergegeven items te gebruiken.
b. Documenten kunnen worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik op voorwaarde dat het auteursrecht en de bron verwijzingen ook worden gekopieerd, geen wijzigingen worden gemaakt en het document volledig wordt gekopieerd. Alle rechten op deze documenten zijn voorbehouden aan, en toestemming om te kopiëren moet worden aangevraagd bij, de eigenaar van de rechten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De Websites en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s ten aanzien van of met betrekking tot producten of licenties van Jumbo, worden geleverd “as is” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enige vorm van garantie expliciet of impliciet. In geen geval zal Jumbo aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik of in verband met zulk gebruik of verlies van gebruik van de Websites.
5.2 Hoewel Jumbo haar Websites met grote zorg beheert, kan zij niet garanderen dat alle diensten, functies, informatie, en overig materiaal, die zij u verstrekt op haar Websites correct, volledig en actueel zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Websites of de server die hen beschikbaar maakt vrij zijn van virussen en/of bugs. De voor u op de Websites zichtbare informatie kan bovendien om technische redenen (caching of anderszins) verouderd zijn. Zij aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Jumbo is voorts niet aansprakelijk voor:
a. schade die een Gebruiker kan lijden als gevolg van de toegang tot de account door een onbevoegd persoon.
b. problemen aangaande internetverbinding,
c. mislukte, onvolledige, verdraaide of vertraagde computertransmissies;
d. mogelijke druk- of typefouten, online dan wel offline, in materiaal met betrekking tot de Websites;
e. mogelijke schade opgelopen in verbinding met of als resultaat van de informatie en/of diensten van de Websites.
5.3 Jumbo is niet verplicht de aangeboden Websites in de toekomst te blijven aanbieden en zij heeft het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken een Website tijdelijk uit te schakelen of te verwijderen als een computervirus, bug, hacker attack of een andere oorzaak de administratie of veiligheid van de website ontregelt. Daarnaast is Jumbo vrij in het door haar gekozen aanbod van informatie en diensten op haar Websites.
5.4 Jumbo neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites die op een of andere manier verbonden zijn aan de Jumbo Websites.
5.5 U zult Jumbo vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, schades en kosten die voort kunnen vloeien uit de niet- nakoming van deze Algemene Voorwaarden door u of via een computer die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Website(s).

6. Diversen
6.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten en zal de nietige of vernietigbare bepaling – zo nodig – worden aangepast of vervangen in de lijn van deze Algemene Voorwaarden.
6.2 Jumbo heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten met gebruikers over te dragen aan derden. Indien Jumbo dat doet, zal zij u daarvan informeren.
6.3 In het geval van deelname aan een prijsvraag of promotionele actie van Jumbo zijn de Algemene Voorwaarden voor prijsvragen en promotionele acties van toepassing. Daarnaast zijn er specifieke actievoorwaarden van toepassing welke bij de desbetreffende actie worden vermeld.
6.4 Als er een tegenstrijdigheid is tussen de Algemene Voorwaarden en regels en/of specifieke gebruiksvoorwaarden op de Websites met betrekking tot specifieke informatie of (promotionele) acties dan prevaleert de laatste.
6.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter.
6.6 Indien deze Algemene Voorwaarden niet volledig worden aanvaard, moet het gebruik van deze site onmiddellijk worden beëindigd.

Het laatste nieuws van Linkee

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190

Linkee is een supersimpele quiz met een twist. Je moet namelijk niet de vragen beantwoorden om te winnen maar het verband tussen de antwoorden vinden. Wat zou bijvoorbeeld de Linkee zijn bij de antwoorden Ilse, Marco, Ali en Trijntje… 'The Voice of Holland'! Een eitje, toch?


UK
USA